Behandelingen


In onze praktijk kunt u terecht voor preventie, screening, onderzoek en de behandeling van logopedische problemen.

Stem

Mensen met stemproblemen hebben moeite met het produceren van een gezond stemgeluid. De oorzaak hiervan is een aandoening in het stemorgaan, verkeerd stemgebruik, overbelasting of stemmisbruik (schreeuwen, te luid spreken, te snel spreken, gekke stemmen nadoen). De stem klinkt vaak hees of schor. Sommigen hebben pijn in de keel bij het praten, kunnen alleen nog maar fluisteren of verliezen hun stem. Mensen met een te hoge, lage, harde of zachte stem kunnen leren om goed stemgeluid te produceren. Naast het aanleren van de juiste adem- en stemtechniek kan het masseren en manipuleren van het strottenhoofd (manuele facilitatie) effectief zijn. Dit zorgt voor ontspanning en een betere balans in het gebied rondom het strottenhoofd.

Adem

Ademproblemen kunnen ontstaan bij een verkeerde spreekademhaling. Ook kan hyperventilatie voor ademproblemen zorgen omdat dit een te snelle en diepe manier van ademen is. Bij een verkeerde ademhaling kunnen klachten optreden: benauwdheid, kortademigheid, duizeligheid en prikkelingen in handen en/of voeten. De logopedist kan helpen om de juiste ademhaling te leren toepassen.

Spraak

Mensen met spraakproblemen vervormen klanken in woorden. Kinderen laten klanken soms ook weg, verplaatsen en/of vervangen deze door andere klanken. Daardoor is de spraak voor anderen niet goed verstaanbaar. Ook snel en onduidelijk praten heeft als gevolg dat de verstaanbaarheid afneemt. Bij volwassenen kan bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, hersenletsel of broddelen de oorzaak zijn van een spraakprobleem. Bij kinderen kunnen spraakproblemen spontaan in de ontwikkeling ontstaan.Stotteren

Bij mensen die stotteren verloopt het aansturen van de spieren, die bij het spreken betrokken zijn, vertraagd. Daardoor kunnen de spieren niet op tijd de nodige kracht in de juiste richting uitoefenen. Stotteren heeft vaak een erfelijke component. Bij veel jonge kinderen komt stotteren voor tijdens de verwerving van taal. Ontwikkelingsstotteren tijdens de taalontwikkeling gaat bij veel kinderen vanzelf over. Bij sommigen blijft er echter sprake van stotteren. De logopedist kan dan ondersteuning, advies en behandeling bieden. Bij stotterende kinderen is ouderbegeleiding een belangrijk onderdeel van de therapie. Daarnaast worden alle factoren die in het dagelijks leven op het stotteren van invloed zijn in kaart gebracht.

Taal

Mensen met taalproblemen hebben moeite met de zinsbouw, de juiste woordvorm, de woordenschat en het taalgebruik. Zij vinden het moeilijk om correcte zinnen te maken en/of om deze te begrijpen. Een verhaal vertellen is dan vaak moeilijk. Taalproblemen manifesteren zich niet alleen in de mondelinge taal, maar ook bij het lezen en schrijven. Bij logopedie leren mensen met taalproblemen om woorden in de goede volgorde in een zin te plaatsen, de juiste woorden hiervoor te kiezen en om de woordvorm aan de context aan te passen. Ook leren zij om verhalen duidelijk te vertellen. Taalproblemen kunnen bij kinderen het gevolg zijn van een taalontwikkelingsstoornis. Bij volwassenen kunnen hersenletsel (afasie) of slechthorendheid de oorzaak zijn.

Gehoor

Mensen met gehoorproblemen zijn minder of niet in staat om hun eigen stemgeluid en dat van anderen te horen. Bij slechthorende kinderen heeft dit als gevolg dat de spraak en/of taal zich niet goed of vertraagd ontwikkelt. Ook bij volwassenen kan het eigen spreken afwijkend zijn. Naast slechthorendheid is de auditieve verwerkingsproblematiek een veel voorkomend probleem. Deze uit zich in beperkingen bij het lokaliseren van geluid, bij de auditieve discriminatie, bij de auditieve waarneming en bij het filteren van geluiden in achtergrondlawaai. Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten houdt open mondgedrag, duim-/vinger-/speenzuigen en afwijkend slikken in. Het evenwicht van de spieren in en rondom de mond is verstoord waardoor de tong verkeerd gedrag vertoont. Bij het slikken of praten wordt de tong bijvoorbeeld tussen of tegen de tanden geperst. Door afwijkende mondgewoonten kan de gebitsstand veranderen. Deze afwijkende gewoonten hebben ook negatieve gevolgen voor de uitspraak en het gehoor.

Eet- en drinkproblematiek

Eet- en drinkproblemen worden bij volwassenen vaak veroorzaakt door een neurologische aandoening. Deze uiten zich in een verminderde functie bij het slikken en kauwen. De logopedist kan hulp bieden bij het goed leren slikken en kauwen van voedsel. Ook geeft de logopedist advies over de voedseltoediening en de juiste consistentie. Bij kinderen ontstaat een eet- en drinkproblematiek meestal in de vroege ontwikkeling. In dit geval wordt prelogopedie aanbevolen.